RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest zespół szkół funkcjonujący pod nazwą Suwalska Szkoła Biznesu (w skład której wchodzą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych), 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B, tel.: 87 565 09 38,
e-mail: gmk5@op.pl. Ponadto administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail: iod.mk@op.pl.

2) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c ogólnego rozporządzenia            o ochronie danych osobowych;

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie możliwości odbywania nauki w tym korzystanie
z Biblioteki,

– propagowanie wydarzeń, osiągnięć oraz działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej,

– przekazywanie informacji o ofercie edukacyjnej,

– zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,

– przechowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem procesu nauczania,

– zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,

– zawarcie umowy cywilnoprawnej, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie roszczeń.

4) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych, mogą być podmioty, realizujące zadania     na rzecz zespół szkół funkcjonujący pod nazwą Suwalska Szkoła Biznesu (w skład której wchodzą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych)     na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie do momentu odwołania zgody
na ich przetwarzanie a następnie do chwili przedawnienia roszczeń na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, czy Kodeksu Pracy;

7) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy: ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

10) Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

11) Dane osobowe przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Translate »