Jak rozpocząć naukę?


    O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie Suwalskiej Szkoły Biznesu, to: 

  świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły

  trzy zdjęcia legitymacyjne (czytelnie podpisane)

  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dalszej nauki

  wypełniona deklaracja (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)