OSOBOM POSIADAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE


SZKOŁY POLICEALNE:

INFORMATYKA
  nowe specjalizacje:
* INFORMATYKA W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
* INFORMATYKA W GEODEZJI
* INFORMATYKA W RACHUNKOWOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ
nowe specjalizacje:
* RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
* RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
* RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
* RACHUNKOWOŚĆ GOSPODARCZA

ADMINISTRACJA
nowe specjalizacje:
* ADMINISTRACJA GOSPODARCZA,
* ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA,
* ADMINISTRACJA RZĄDOWA

OCHRONA OSÓB FIZYCZNYCH I MIENIA
nowe specjalizacje:
* KRYMINOLOGIA,
* DETEKTYWISTYKA,
* SŁUŻBY MUNDUROWE

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
nowe specjalizacje:
*KADRY I PRAWO PRACY,
* INFORMATYKA W ADMINISTRACJI,
* ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY
* SŁUŻBY MUNDUROWE
 


 

INFORMATYKA

Zawód technika informatyka jest zawodem z przyszłością i nadal jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Absolwent szkoły będzie w przyszłości pracownikiem firmy komputerowo - usługowej, naprawczej lub produkcyjnej albo może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej. Może być również zatrudniony na stanowiskach głównego informatyka, doradcy i informatyka w innych firmach i przedsiębiorstwach nie związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów: produkcyjnych, usługowych i administracyjno - biurowych. Jest to z pewnością zawód potrzebny w Unii Europejskiej.

 

RACHUNKOWOŚĆ

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technika rachunkowości jest przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia rachunkowości, rozliczania podatków, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy finansowej.
 

ADMINISTRACJA

    Po ukończeniu szkoły absolwent przygotowany jest do pracy w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach i urzędach skarbowych.

 

OCHRONA OSÓB FIZYCZNYCH I MIENIA

Zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia przygotowuje do organizacji i kierowania działalnością różnych służb ochrony. Absolwenci przygotowani są do ochrony osób i mienia, jak też usług o charakterze detektywistycznym. Mogą ubiegać się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. W ramach nauki słuchacze zdobywają szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, finansowego, handlowego oraz cywilnego i karnego.
Zawód ten jest obecnie zawodem szczególnie poszukiwanym.
Nowe specjalizacje: kryminologia i detektywistyka.

BHP

    Zawód technika BHP zyskał w ostatnim czasie na popularności. Podyktowane jest to członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz wzrostem wymagań dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Absolwenci naszej szkoły zyskują możliwość zatrudnienia w tak ciekawych i prestiżowych instytucjach jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego. Mogą również założyć własną firmę zajmującą się doradztwem BHP oraz organizacją szkoleń z zakresu BHP.

    Osobną, bardzo ważną możliwością jest także znalezienie pracy w charakterze specjalisty do spraw BHP w każdym przedsiębiorstwie prywatnym i państwowym.

    Nowe specjalizacje: kadry i prawo pracy, logistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem w środowisku pracy, służby mundurowe oraz informatyka w administracji.

powrót